Algemene voorwaarden

Art. 1 – Definities
1.1 Onder Fit by Kwi personal training & bootcamp wordt in deze voorwaarden.
1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die in verband met het leveren van diensten door Fit by Kwi personal training & bootcamp een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever, en Fit by Kwi personal training & bootcamp.
1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever    Fit by Kwi personal training & bootcamp opdracht heeft gegeven, met betrekking tot personal training.
1.5 Onder personal training wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door Fit by Kwi personal training & bootcamp geleverd wordt.
1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen     Fit by Kwi personal training & bootcamp en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door Fit by Kwi personal training & bootcamp ten behoeve van opdrachtgever.

Art. 2 – Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Fit by Kwi personal training & bootcamp en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding door Fit by Kwi personal training & bootcamp. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden schriftelijk te zien.
2.3 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.4 Fit by Kwi personal training & bootcamp is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 62754637.

Art. 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Fit by Kwi personal training & bootcamp heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
3.2 Fit by Kwi personal training & bootcamp is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Fit by Kwi personal training & bootcamp 

3.3 Fit by Kwi personal training & bootcamp is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Fit by Kwi personal training & bootcamp niet verantwoordelijk gehouden kan worden).
3.4 Fit by Kwi personal training & bootcamp heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Fit by Kwi personal training & bootcamp niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training
4.1 Fit by Kwi personal training & bootcamp voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Fit by Kwi personal training & bootcamp het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 5 – Duur van de overeenkomst, ontbinding en verhindering
5.1 Fit by Kwi personal training & bootcamp werkt, tenzij anders overeengekomen, met een overeenkomsttermijn van drie (3) of zes (6) maanden. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar.
5.2 Na een overeenkomst van drie (3) of zes (6) maanden is het mogelijk om een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd af te sluiten.
5.3 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgesproken, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.
5.4. Omwille van het resultaat is annuleren van sessies door de opdrachtgever beperkt mogelijk. Per maand kan de opdrachtgever maximaal één maal annuleren. M.u.v. vakanties.
5.5. De annulering zoals bedoeld onder lid 5.4. dient door de opdrachtgever 24 uur van tevoren worden gemeld middels persoonlijk telefonisch contact. Annulering via What’s App, sms, e-mail of voicemail worden in deze niet geaccepteerd en de gereserveerde tijd zal in dit geval in rekening worden gebracht.
5.6 Indien de opdrachtgever de training 24 uur van tevoren annuleert, zal de training op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen één (1) maand valt vanaf de datum van de annulering. Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het op redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.
5.7 Indien de opdrachtgever zich fysiek niet in staat acht een (volledige) training te volgen, wordt – alvorens de training te annuleren – in overleg de mogelijkheid bekeken of de training in een andere vorm kan worden gegoten.
5.8 De vakanties van de cliënt dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden tevens ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is.

Art. 6 – Tarieven
6.1 Fit by Kwi personal training & bootcamp hanteert variabele tarieven.  Dit tarief staat vermeld hier boven en op uw factuur.
6.2 In het tarief van Fit by kwi personal training & bootcamp zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten/reiskosten buiten Tilburg en omgeving.
6.3 De tarieven zijn inclusief BTW.
6.4 Fit by Kwi personal training & bootcamp mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Fit by Kwi personal training & bootcamp de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de overeenkomst ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet.
6.5 Fit by Kwi personal training & bootcamp zal opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief tijdig bekend maken.
6.6 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving ervan, de opdracht annuleren.

Art. 7 – Betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling geschiedt immer vooraf en volgens de vermelde betalingstermijn die staat aangegeven op de factuur tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is Fit by Kwi personal training & bootcamp gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de overeenkomst niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.


Art. 8 – Overmacht

8.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van Fit by Kwi personal training & bootcamp vallen hier ook onder.
8.3 Fit by Kwi personal training & bootcamp biedt bij ziekte van de trainer de mogelijkheid om de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid te verlengen.
8.4 Fit by Kwi personal training & bootcamp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
8.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.6 Is Fit by Kwi personal training & bootcamp op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren.

Art. 9 – Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

Art. 10 – Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Fit by kwi personal training & bootcamp en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.